Bremer Advokater
cross

Artikler

BREMER ADVOKATER VINDER 7 ÅR LANG SPEKTAKULÆR RETSSAG MOD VEJDIREKTORATET OG FREDENSBORG KOMMUNE
– Ekspropriation i strid med proportionalitetsprincippet – Ulovlig dobbeltrettet cykelsti – Trafiksikkerhedsmæssigt uforsvarligt projekt – Bedre alternativer til kommunens cykelstiprojekt – Omfattende syn og skøn Sagen kort I 2010 valgte Fredensborg Kommune at træffe beslutning om ekspropriation af en del …
NYT VURDERINGSSYSTEM I HUSEFTERSYNSORDNINGEN
Den 1. oktober 2020 trådte der nye regler i kraft for udarbejdelse af tilstands- og elinstallationsrapporter. Det betyder, at det velkendte karaktersystem med K1, K2 og K3’ere nu er ændret til en karakterskala, hvor skader og fejl betegnes med røde, …
Boligreguleringsloven indeholder nu en karensperiode på 5 år for anvendelse af boligreguleringslovens § 5, stk. 2
Boligministeren har den 22. april 2020 fremsat forslag til ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven). Ændringerne trådt i kraft den 1. juli 2020 og indfører blandt andet en karensperiode på 5 år. Karensperioden medfører, at køber af …
Refleksionsperioden og tvungen delt bopæl i forbindelse med skilsmisse afskaffes pr. 1. juli 2020
Social- og indenrigsministeriet har den 29. april 2020 fremsat forslag om afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden. Afskaffelsen vil betyde, at ægtepar, der er enige om af søge skilsmisse og om vilkårene herfor, vil kunne få bevilget skilsmisse uden …
Skatteministeriet ønsker at ændre den såkaldte +/- 15 pct. – regel til en +/- 20 pct. -regel med virkning fra 1. juli 2020
Ved overdragelse af fast ejendom til nærtstående finder værdiansættelsescirkulæret fra 1982 anvendelse. Cirkulæret indeholder den såkaldte +/- 15 pct.-regel, som er en hjælperegel til værdiansættelse af ejendomme i dødsboer og ved gaveafgiftsberegning. Skatteministeriet har den 5. maj 2020 sendt et …
Som lejer er det ikke tilstrækkeligt at gøre indsigelse imod udlejers opsigelse digitalt. Det fastslår en ny Højesteretsdom.
Selvom vi lever i en tid, hvor teknologien er fremherskende, sætter lejeloven, uanset aftale herom, grænser for parternes mulighed for at kommunikere digitalt. Højesteret fastslog dette i ved dom af 5. maj 2020, hvorefter lejerens indsigelse mod udlejers opsigelse ikke …
1 ÅRS JUBILÆUM I FAMILIERETSHUSET
Med indførslen af det nye familieretlige system den 1. april 2019 blev Statsforvaltningen, som tidligere varetog familieretlige forhold, erstattet af Familieretshuset. Samtidig med de strukturelle ændringer blev der tilføjet nye materielle regler om behandling af de familieretlige sager. Det nye …
Oprettelse af testamenter under COVID-19
Som følge af nedlukningen af den offentlige sektor har Danmarks Domstole fra den 11. marts iværksat et nødberedskab til kun at varetage de mest kritiske sagsområder. Nedlukningen medfører blandt andet, at der ikke afholdes notarforretninger, hvorfor det ikke er muligt …
Den nye boligaftale om BRL § 5, stk. 2 og dens betydning for andelsboligerne
D. 30. januar 2020 indgik regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet en ny boligaftale kaldet Initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger, som i fremtiden skal udmønte sig i et lovforslag. Med boligaftalen begrænses mulighederne for at …
OMROKERING AF MEDARBEJDER, SOM HAVDE VARSLET AFHOLDELSE AF FÆDREORLOV, VAR IKKE SAGLIGT BEGRUNDET.
En arbejdsgiver kunne ikke rokere en medarbejder tilbage på fuld tid til den stilling, som medarbejderen havde bestridt i en årrække og på omrokeringstidspunktet fortsat bestred med 3 dage om ugen. 11 dage forud for meddelelsen til medarbejderen om omrokeringen, …
Er du klar til skifte dit IVS selskab ud?
Fra den 15. april 2019 har det ikke været muligt at stifte nye iværksætterselskaber – de såkaldte IVS’er. Samtidig er minimumskravet til selskabskapitalen for anpartsselskaber nedsat til 40.000 kr. Den 13. april 2019 vedtog folketinget lovforslaget om afskaffelse af iværksætterselskaber …
FORURENING FRA OLIETANKE
Med tiden er flere og flere villaejere gået bort fra olieopvarmning, og anvender i dag alternative varmekilder i form af blandt andet naturgas eller fjernvarme. Der findes dog fortsat olietanke på et stort antal ejendomme. Er du ejer af en …
1 2 3 4
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 


    .