Bremer Advokater
cross

PRIVATLIVSPOLITIK FOR BREMER ADVOKATER

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan BREMER Advokater (''vi'' eller ''os'') behandler personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling, hvidvask-foranstaltninger, administration af ejendomme, fonde og foreninger, markedsføring samt brug af hjemmesiden.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: BREMER Advokater Østergade 27, 2. sal, 1100 København K info@bremeradvokater.dk Tlf. + 45 70 23 70 50

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon info@bremeradvokater.dk, eller tlf. + 45 70 23 70 50.

Beskrivelse af behandlingen

Vi har følgende formål med behandlingen af personoplysninger.

Levering af vores ydelser

I forbindelse med at vi leverer en ydelse til en klient, vil det altid ske ved, at vi opretter en sag i vores sagsstyringssystem. På sagen vil der være tilknyttet en eller flere parter, som på forskellig vis er en del af sagen. Hvis du er en af disse personer, hvad enten du er en del af klientens organisation eller er tilknyttet modparten, vil vi behandle en række personoplysninger om dig.

Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig, behandle sagen samt foretage eventuelle registreringer i myndigheders digitale serviceløsninger.

Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig til at, herunder kontaktoplysninger såsom navn, stilling, email, telefon, adresse og oplysninger om, hvor du er ansat. Skal vi foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser (virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk) kan vi af hensyn til at identificere dig være nødt til at behandle flere af dine almindelige personligoplysninger, herunder dit CPR-nummer.

I forbindelse med eksempelvis behandlingen af forsikringssager, ægteskabssager, straffesager eller lignende sager der omhandler enkeltpersoner, behandler vi i nogle tilfælde følsomme personoplysninger om dig, f.eks. helbredsoplysninger.

Kilderne til personoplysningerne er enten vores klient, dig selv eller en anden person tilknyttet den part, som vi repræsenterer.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen, hvis du som klient er en person, da behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om advokatbistand med vores klient. Hvis du er modpart, er behandlingsgrundlaget art. 6.1.f om interesseafvejningsreglen, hvor den legitime interesse er at håndhæve eller forsvare retskravet. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger eller CPR-nummer, så er behandlingsgrundlaget art. 9.2.f om at håndhæve eller forsvare retskrav.

Hvis det er nødvendigt for at foretage officielle registreringer, kan vi dele din personoplysninger med en række offentlige myndigheder via myndighedernes indberetningsportaler. Det drejer sig om Erhvervsstyrelsen (virk.dk) Tinglysningsretten (tinglysning.dk) samt Domstolsstyrelsen (minretssag.dk).

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 10 år efter en sags afslutning, men der kan i særlige tilfælde være en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Gennemførelse af hvidvaskprocedure og oprettelse af klientkonto i banker

I sager, der omhandler transaktion af værdier, skal vi i henhold til hvidvaskloven entydigt registre, hvem klientens reelle ejere er. Det samme krav gælder, når vi på vegne af en klient skal oprette en klientkonto i en bank. Er du eller din virksomhed klient hos os, kan du derfor blive bedt om at tilvejebringe dokumentation for, hvem du selv er, eller at bidrage til at identificere din arbejdsgivers reelle ejere.

For at kunne gennemføre og afslutte en hvidvaskkontrol har vi brug for en række almindelige personoplysninger herunder navn, adresse, fødested og nationalitet. Vi vil have behov for at få oplysningerne bekræftet i form af eksempelvis en indscannet kopi af et kørekort, sygesikringsbevis og/eller fødselsattest. Når de reelle ejere ikke er danske eller har fast ophold i Danmark, kan der være behov for at indhente yderligere dokumentation.

Kilderne til indsamlingen af informationen vil altid være dig selv eller en af dig bemyndiget til at udlevere oplysningerne.

Vi behandler disse personoplysninger på grundlag af art. 6.1.c i persondataforordningen om overholdelse af retlige forpligtelser. Den retlige forpligtelse fremgår af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. I særlige tilfælde kan der også behandles følsomme personoplysninger, hvilket vil ske på grundlag af artikel 9.2.g.

I de tilfælde, hvor der er behov for at oprette en klientkonto, deler vi de indsamlede personoplysninger med den pågældende bank, som i dette tilfælde er omfattet af samme lovgivning som os.

Hvis en myndighed, f.eks. Finanstilsynet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, fatter interesse for bestemte transaktioner, har vi efter hvidvaskloven pligt til at videregive informationerne til de pågældende myndigheder.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe, det er nødvendigt. Som foreskrevet i hvidvaskloven gemmer vi ikke dine hvidvaskoplysninger længere end 5 år efter forretningsforholdets ophør.

Vi har pligt til at sikre, at de informationer, som vi indsamler og som fortsat er relevante for transaktionen, samt at de løbende holdes opdaterede. Derfor vi vil i disse tilfælde med maksimalt 3 års mellemrum kontakte dig med henblik på en ajourføring af dine persondata.

Kurser, netværksarrangementer og seminarer

Når du deltager i et kursus eller seminar hos os anvender vi dine personoplysninger til at holde kontakt med dig før, under og efter den pågældende aktivitet.

Er du ansat hos en af vores klienter og du er tilmeldt et kursus eller seminar, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi har et forretningsforhold med klienten.

Til brug for gennemførelsen af et kursus eller seminar behandler vi kun almindelige personoplysninger herunder oplysninger om navn, stilling, email, telefon og hvor du er ansat.

Kilderne til de oplysninger, vi behandler, stammer fra dig selv eller fra din arbejdsgiver, hvis det er denne, der har tilmeldt dig kurset eller seminaret. Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på art. 6.1.b, hvis du selv er part til aftalen, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig. Behandlingen kan også finde sted på grundlag af art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at administrere seminarer og udsende evalueringsskemaer mv.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre det pågældende kursus eller seminar, og at evaluere det. Et kursus kan indgå i en på forhånd beskrevet fastlagt sammenhæng med andre kurser eller netværksetablering og i disse tilfælde opbevarer vi dine personoplysninger, indtil hele forløbet eller netværksarbejdet er afsluttet og evalueret. Opbevaringsperioden vil dog maksimalt være 6 måneder.

Administration af ejendomme herunder fonde og foreninger

På vegne af en række ejendommen og fonde og foreninger stiller vi administration og sekretariatsbistand til rådighed. Vi sørger for vedligeholdelse og ajourføring af medlemslister, indkaldelse til og afholdelse af møder, opkrævning af medlemskontingenter samt administration af legatansøgninger.

For at kunne udføre sekretariatsarbejdet behandler vi en række almindelige personoplysninger i form af navn, stilling, email og ansættelsessted på medlemmer af foreninger. Desuden behandler vi CPR- og kontonumre på de medlemmer, der har en lønnet funktion i enten en fond eller forening. Er du legatansøger, behandler vi også en række personoplysninger om dig, herunder dit navn, stilling, email og ansættelsessted. Skal du i forbindelse med din legatansøgning have midler udbetalt fra en fond, behandler vi også dit CPR- og kontonummer.

For både legatansøgere og medlemmer med lønnede funktioner i foreninger eller fonde, gemmer vi personoplysningerne i mindst 5 år fra udløbet af regnskabsåret af hensyn til de retlige forpligtelser, der følger af bogføringsloven og krav til afrapportering til Skat.

Kilden til de oplysninger vi behandler, er dig selv.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med legatansøgninger som beskrevet ovenfor baseret på interesseafvejningsreglen (artikel 6.1.f) Den legitime interesse vi forfølger er vurderingen af de indkomne legatansøgninger og administration af udbetalingen. Vores retlige grundlag for at behandle dit CPR-nummer er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 (i medfør af lov), da vi skal indberette udbetalingerne til Skat.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med øvrig sekretariatsbistand til fonde og foreninger som beskrevet ovenfor baseret på interesseafvejningsreglen (artikel 6.1.f). Den legitime interesse vi forfølger er vores ydelse af aftalt sekretariatsbistand til en fond eller forening. Vores retlige grundlag for at behandle dit CPR-nummer er databeskyttelseslovens §11, stk. 2, nr. 1 (i medfør af lov), da vi skal foretage lovpligtige indberetninger til Skat.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. Dog kan sekretariatet for en given forening eller fond overgå til en anden administrator, som typisk vil være en anden advokatvirksomhed. I disse tilfælde vil dine personoplysninger blive flyttet med sekretariatet til den nye administrator.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt, hvilket i relation til foreningerne vil være sammenfaldende med dit medlemskab af foreningen. For både legatansøgere og medlemmer med lønnede funktioner i foreninger eller fonde, gemmer vi personoplysningerne i mindst 5 år fra udløbet af regnskabsåret af hensyn til de retlige forpligtelser, der følger af bogføringsloven og krav til afrapportering til Skat.

Markedsføring

Vi bruger personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, herunder for at kunne målrette vores kommunikation til dig. Den målrettede kommunikation inkluderer udsendelse af nyhedsbreve eller andre e-mails.

Hertil behandler vi udelukkende almindelige personoplysninger herunder navn, stilling, email, telefon og hvor du er ansat. Vi registrerer desuden hvilket sprog, du ønsker at modtage vores materiale på.

De personoplysninger, som vi anvender, stammer fra dig selv eller indhentes fra offentligt tilgængelige kilder, f.eks. via din LinkedIn profil. Oplysningerne kan også indhentes via brug af vores hjemmeside.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen (art. 6.1.f). De legitime interesser vi forfølger er vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale vi udsender. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Har du tilmeldt dig et eller flere af vores nyhedsbreve, gemmer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage materiale fra os og i 2 år derefter. Har vi indsamlet offentlig tilgængelig information om dig, for at kunne gennemføre markedsføringsmæssige tiltag, gemmer vi materiale om dig, så længe det pågældende tiltag er i gang og 2 år derefter.

Optimering af din brugeroplevelse på vores hjemmeside

Når du benytter Hjemmesiden, opsamles der ved brug af "cookies" ligeledes personoplysninger om din adfærd. Læs mere i vores cookiepolitik.

Modtagere af persondata

Vi behandler oplysningerne fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter. Dette kan dog ske til specifikke klienter, modparter, myndigheder og/eller domstole.

Oplysningerne overføres ikke til lande uden for EU/EØS, med mindre dette sker til en specifik klient, modpart, domstol eller lignende. I så fald vil sådanne overførsler ske i overensstemmelse med persondataforordningens art. 49.1,b-e.

Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, der bistår BREMER Advokater med drift af vores virksomheden.

Pligtmæssig information

Skal vi foretage registreringer på vegne af dig i offentlige serviceløsninger så som virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk, skal vi være i stand til entydigt at identificere dig overfor myndigheden. For at kunne levere vores ydelse til dig, vil det derfor ofte være nødvendigt, at vi er i besiddelse af dit CPR-nummer.

Skal vi levere en ydelse til dig, der er omfattet af hvidvasklovens regler, eller vi på dine vegne skal oprette en bankkonto, kræver det, at vi er i besiddelse af kopi af papirer, der entydigt identificerer dig. Det kan fx være kørekort, pas eller dåbsattest.

Skal vi udbetale midler til dig, fx i forbindelse med imødekommelsen af legatansøgninger, skal vi være i besiddelse af dit CPR- og bankkontonummer. Det samme gælder hvis du sidder i en lønnet funktion i en af de fonde eller foreninger, som vi administrerer.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på info@bremeradvokater.dk eller telefonnummer + 45 70 23 70 50.

Der kan være betingelser eller begrænsninger for brug af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .