Bremer Advokater
cross

05-07-2022

BREMER NEWS – NY HØJESTERETSDOM: AFSLAG I KØBESUMMEN FORUDSÆTTER, AT KØBEREN KAN FØRE BEVIS FOR, AT KENDSKAB TIL MANGLER VILLE HAVE FØRT TIL, AT KØBESUMMEN FOR ANDELSBOLIGEN VAR BLEVET LAVERE

Den 28. juni 2022 afsagde Højesteret en vigtig dom, som fastslår, at en køber som retter mangelkrav mod en sælger af en andelsbolig skal bevise, at køberen ville have krævet nedslag i købesummen, hvis køberen havde haft kendskab til manglerne på tidspunktet for købsaftalens indgåelse.

Sagen kort:

Køberen havde i 2014 købt en andelsbolig på Amager. En del af købesummen angik individuelle forbedringer i andelsboligen.
Efter overdragelsen konstaterede køberen, at der var mangler ved forbedringer i badeværelset og skimmelsvamp andelsboligen. Køberen nedlagde derfor påstand om erstatning på 250.000 kr., subsidiært et afslag i købesummen. Under retssagen anerkendte sælgeren af andelsboligen, at der var grundlag for et afslag på 20.000 kr. for mangler ved forbedringer af badeværelset.
Spørgsmålet var derefter, om køberen var berettiget til at kræve yderligere erstatning eller afslag fra sælgeren.

Højesterets afgørelse:

Højesteret fandt, ligesom Landsretten, at sælgeren ikke havde handlet ansvarspådragende, hvorfor køberen ikke kunne rette et krav om erstatning mod sælgeren, idet sælgeren ikke havde haft kendskab til manglerne ved købsaftalen indgåelse.
Spørgsmålet var derefter, om køberen havde krav på et afslag i købesummen, idet et afslag i købesummen ikke forudsætter ”ond tro” hos sælgeren.
Højesteret udtalte, at det som udgangspunkt måtte bero på de almindelige køberetlige principper, hvorvidt en køber af andelsbolig har krav på afslag i købesummen, hvis der viser sig at være mangler ved andelsboligen.
Ved afgørelsen af, om en køber har krav på et afslag i købesummen som følge af mangler, må der tages udgangspunkt i, om købesummen var blevet lavere, hvis der havde været kendskab til manglerne ved købsaftalens indgåelse.
Højesteret udtalte, at efter andelsboliglovens maksimalprisregler skal der ved fastsættelsen af købesummen for en andelsbolig tages højde for mangler, som er kendte på tidspunktet for købsaftalens indgåelse, herunder ved at prisen for mangelfulde forbedringer nedsættes eller bortfalder helt. Dette vil udgøre den nedsatte maksimalpris.
Endvidere udtalte Højesteret at maksimalprisreglerne i almindelighed vil indebære, at der handles til priser under markedsværdien, og at der derfor er en formodning for, at parterne med kendskab til manglerne ville have handlet til den nedsatte maksimalpris.
Afgørende for sagen var således, om køber kunne løfte bevisbyrden for, at kendskab til manglerne ville have ført til, at købesummen var blevet lavere end maksimalprisen nedsat med 20.000 kr. Højesteret lagde til grund, at køber ikke havde løftet denne bevisbyrde, og derfor ikke var berettiget til yderligere afslag i købesummen.

BREMER Advokaters kommentarer

Hos Bremer Advokater behandler vi hvert år et ganske stort antal sager om mangler ved andelsboliger. Med den netop afsagte Højesteret dom, kan vi nu med sikkerhed slå fast, at køberens mulighed for at rette krav om forholdsmæssigt afslag er blevet indskrænket og vi forventer, at der i disse sager fremadrettet, vil være et forøget fokus fra køberens side på at dokumentere og sandsynliggøre de pågældende manglers betydning i den konkrete sag.
Med andre ord må vi forvente, at køberne kommer lidt mere på ”arbejde” med henblik på at sikre, at der er grundlag for at rette et krav om forholdsmæssigt afslag.
Idet andelsboliger i langt overvejende grad netop handles til maksimalpriserne, og idet sælgerne af andelsboligerne ofte ikke har kendskab til mangler, som eksempelvis skjult skimmelsvamp i badeværelset eller i køkkenet, forventer vi, at vi fremover vil se et større antal sager, hvor sælgere af andelsboliger bliver frifundet for mangelkrav.

Dato: 05.07.2022
Forfattere: Anna Lundvig og Alexander May-Worre

BREMER NEWS

11-12-2023

BREMER NEWS: HUSEFTERSYNSORDNINGEN – forslag fra F& P til ny ordning af ejerskifteforsikringsordningen
Forsikringsbranchens brancheorganisation Forsikring og Pension (F&P) har i foråret 2023 udgivet et længere notat på deres hjemmeside om, at brancheforeningen ønsker et opgør med den bestående huseftersynsordning, hvor en køber af fast ejendom skal tegne stilling til tegning af den …

20-02-2024

Erstatning ved selvbyg i andelsboliger
Erstatning ved selvbyg i andelsboliger Andelsboliger er tit populære hos boligkøbere, fordi det kan være muligt at få meget bolig for pengene. En andelsbolig kan nemlig være et billigere alternativ til en ejerbolig, fordi købsprisen typisk er lavere. Modsat ejerboliger …

20-11-2023

Mangler ved andelsboliger – om forholdsmæssigt afslag
Når man investerer i en andelsbolig, forventer man at få et hjem, der opfylder ens forventninger og lever op til de aftalte standarder. Desværre kan der opstå situationer, hvor køber opdager mangler ved den købte andelsbolig, og dette kan føre …

26-10-2022

BREMER NEWS: NY LANDSRETSDOM BEKRÆFTER – KØBEREN SKAL FØRE BEVIS FOR, AT KØBESUMMEN FOR ANDELSBOLIGEN VAR BLEVET LAVERE, HVIS MANGLERNE HAVDE VÆRET KENDT PÅ HANDELSTRIDSPUNKTET
Den 28. juni 2022 afsagde Højesteret en vigtig dom som fastslår, at en køber som retter mangelkrav mod en sælger af en andelsbolig skal bevise, at køberen ville have krævet nedslag i købesummen, hvis køberen havde haft kendskab til manglerne …
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .