Bremer Advokater
cross

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser regulerer grundlaget for BREMER Advokater (herefter ”advokatfirmaet”), cvr. nr. 34 96 33 20, juridiske rådgivning, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt med klienten.

 

1.    Rådgivning 

Advokatfirmaet er del af det Danske Advokatsamfund, og advokatfirmaet yder juridisk rådgivning i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, herunder reglerne om advokatetik og god advokatskik.

Vores advokater er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark.

Advokatfirmaet følger disse overordnede forretningsbetingelser, der går forud for klientens forretningsbetingelser, medmindre andet er aftalt skriftligt med klienten for så vidt, angår en bestemt opgave.

Det aftales særskilt med klienten, hvorvidt der skal bruges eksterne ressourcer til at sikre en effektiv behandling af opgaven.

Advokatfirmaet rådgiver alene om dansk ret. De vurderinger, vejledninger og anbefalinger, vi giver i forbindelse med behandling af opgaver, kan kun anvendes på sager reguleret af det danske retssystem, medmindre anden aftale er indgået med klienten.

I overensstemmelse med det Danske Advokatsamfunds regler og advokatfirmaets procedurer undersøges det ved modtagelsen af en sag, om der eksisterer interessekonflikter, der kan forhindre os i at påtage os sagen.

Advokatfirmaet er underlagt reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skal derfor fremskaffe oplysningerne i henhold til denne lov fra vores klienter.

 

2.    Fortrolighed, persondata og intern viden     

Alle oplysninger modtaget fra eller om en klient i forbindelse med arbejdet for klienten behandles fortroligt. Alle ansatte i advokatfirmaet er underlagt streng tavshedspligt.

Vi henviser til vores privatlivspolitik, som findes på vores hjemmeside: www.bremeradvokater.dk.

3.    Korrespondance     

Vi korresponderer blandt andet via e-mail. Vores e-mailkorrespondance er altid ikke krypteret, og vi er ikke ansvarlige for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge deraf.

 

4.    Dokumenter    

Alle sagsakter og fysiske dokumenter opbevares i løbende år + 10 år fra afslutningen af sagen, hvorefter dokumenterne slettes/makuleres, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med klienten.

 

5.    Fakturering og forudbetaling    

Fakturering sker generelt på grundlag af en række faktorer, herunder medgået tid, sagens udfald, dens størrelse og kompleksitet, graden af specialistviden, det med varetagelsen af sagen forbundne ansvar, tidspres mv.

 

Vores timetakster er følgende:

  • Partnere: 2.500 kr. plus moms (3.125kr. inkl. moms)
  • Advokater: 2.200 kr. plus moms (2.750 kr. inkl. moms)
  • Advokatfuldmægtige: 1.800 kr. plus moms (2.250 kr. inkl. moms)
  • Juridiske medarbejdere og sekretærer: 800 kr. plus moms (1.000 kr. inkl. moms)

 

Hvis klienten anmoder herom, udarbejder vi et overslag over vores honorar eller kriterierne for beregning heraf. Dette overslag er indikativt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Vi fakturerer vores klienter månedligt, kvartalsvist eller når opgaven er fuldført, medmindre der er indgået aftale om anden faktureringsordning, eller når dette findes hensigtsmæssigt. Moms tillægges fakturaen i henhold til det foreskrevne afgiftsgrundlag på det pågældende tidspunkt.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven.

Afholdte udlæg og omkostninger (f.eks. retsafgifter, transport, kost og logi, oversættelse og kurertjeneste samt omfattende fotokopiering) afregnes separat overfor klienten.

Vi kan kræve forudbetaling af vores honorar eller af udlæg og omkostninger, før vi begynder vores arbejde med opgaven. Dette vil vi som udgangspunkt gøre, når der er tale om modtagelse af en sag fra en ny klient.

 

6.    Bankforbindelse og klientmidler    

Alle klientmidler, der betros os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Advokatfirmaet har i Sparekassen Sjælland-Fyn følgende klientkonto: Reg.nr. 0554, Konto nr. 0000136701.

I tilfælde af bankens konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både advokatfirmaets klientbankkonti og klientens egne konti.

 

7.    Ophør af repræsentation     

Vi kan se os nødsaget til at ophøre med at repræsentere en klient, f.eks. hvis klienten misligholder disse betingelser, er under konkurs eller er insolvent, eller hvis betaling ikke finder sted i henhold til vores betingelser.

 

8.    Ansvar    

Advokatfirmaet er ansvarlig for den ydede rådgivning i henhold til dansk rets almindelige regler, og vi er forsikret gennem et anerkendt forsikringsselskab (HDI). Advokatfirmaet har stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Advokatfirmaets ansvar, herunder hver enkelt advokats og medarbejders ansvar, for eventuelle tab, som vi er ansvarlige for i henhold til dansk ret, og som kan tilskrives vores arbejde, er imidlertid begrænset til et beløb svarende til 20 gange honoraret for den pågældende opgave. Dog kan vores erstatningsansvar maksimalt udgøre 5.000.000 kr. (DKK 5 mio.)

Vores ansvar for skade omfatter alene direkte tab, så følgeskader og ethvert indirekte tab, herunder driftstab, tab af data eller goodwill, ikke er omfattet af vores ansvar.

Vi hæfter ikke for rådgivning eller andre ydelser, der er ydet eller leveret af andre end os, herunder af udenlandske advokater, som vi (efter aftale med klienten) har anmodet om bistand, eller som vi har henvist klienten til.

 

9.      God advokatskik - advokatetiske regler og klageadgang

Advokaterne hos BREMER Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BREMER Advokater og/eller BREMER Advokater’s adfærd, kan vores klienter klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som blandt andet rummer regler om tavshedspligt og interessekonflikter. Alle medarbejdere hos os er pålagt tavshedspligt, og derudover har vi sikkerhedsprocedurer for håndtering af alt fortroligt materiale.

Vi gennemgår alle nye sager en laver grundig undersøgelser for derved at undgå, at der kan være risiko for interessekonflikt. Vi evaluerer løbende vores procedurer med henblik på konstant forbedring.

På Advokatnævnets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk,  findes der yderligere oplysninger om nævnets virke og de advokatetiske regler. Her kan man også læse mere om eksempelvis god advokatskik og klageadgang.

Advokaterne hos BREMER Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.  I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BREMER Advokater eller BREMER Advokaters adfærd, kan vores klienter klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

10.    Lovvalg    

Ansvaret i forbindelse med advokatkontorets rådgivning er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister herom kan alene indbringes for de danske domstole.

11. Retshjælpsforsikring og fri proces

Når en af kontorets advokater påtager sig en opgave, undersøges det altid i hvilket omfang, der kan opnås forsikringsdækning eller fri proces.

 

12. Regler mod hvidvaskning

Ifølge loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, er advokater i nogle sager forpligtet til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger.

 

Derudover er advokater forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I tilfælde af mistanke er advokater forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

 

Ifølge loven om forebyggende foranstaltninger har vi samtidig udarbejdet interne regler, der netop omhandler klientlegitimation, indberetning, intern kontrol m.v.

     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .