Bremer Advokater
cross

20-10-2022

BREMER NEWS: HØJESTERET ANERKENDER BESLAGLÆGGELSE AF LEASINGBILER I SAGER OM VANVIDSKØRSEL

Højesteret afsagde den 12. oktober 2022 kendelse i en sag, hvor en leaset bil var blevet beslaglagt i forbindelse med førerens vanvidskørsel. Højesteret fastslog, at der kunne ske beslaglæggelse af bilen på trods af, at føreren ikke ejede bilen.
Den nye lov om skærpet indsats mod vanvidskørsel der trådte i kraft i marts 2021, ses således for første gang bekræftet af Højesteret.

Kort om selve sagen:

I den konkrete sag blev en mand stoppet af politiet og herefter sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet han havde kørt 103 km i timen i en 50-kilometers zone. Politiet konfiskerede samtidig bilen.
Bilen var imidlertid ikke ejet af føreren, men leaset hos et leasingselskab.
Leasingselskabet indbragte herefter sagen for domstolene, hvor både Byretten og Landsretten fandt, at der var grundlag for at konfiskere bilen.
Sagen blev herefter anket til Højesteret, som skulle tage stilling til, om der var grundlag for at opretholde beslaglæggelsen.
Højesteret bedømte forholdet efter færdselslovens § 133 a, stk. 2, 2 pkt., der foreskriver, at en bil kan konfiskeres i tilfælde af ”vanvidskørsel”, også selvom bilen ejes af en anden end føreren. Dette kan dog ikke ske, hvis det er uforholdsmæssigt indgribende, navnlig under hensyn til ejerens mulighed for at forudse at køretøjet ville blive anvendt på denne måde, samt ejerens mulighed for at sikre sig økonomisk i forbindelse med overdragelse til en anden person.
I den konkrete sag havde selskabet ikke godtgjort et økonomisk tab i forbindelse med konfiskationen, og føreren havde i øvrigt forklaret, at det ikke var umuligt for ham at betale erstatning svarende til bilens værdi til leasingselskabet.
Bilen havde en anslået værdi på 230.000,00 kr.
Højesteret udtalte ligeledes, at de danske regler om konfiskation hos tredjemand helt generelt ikke var i strid med EU-retten eller menneskehedskonventionen.
Højesteret fandt således, at der var grundlag for at opretholde beslaglæggelsen af bilen. Højesteret udtalte, at beslaglæggelsen kunne ske efter reglerne i retsplejeloven og færdselsloven. Højesteret lagde blandt andet vægt på, at føreren forklaring om, at det ikke var umuligt for ham at betale erstatning svarende til bilens værdi til leasingselskabet.  
Højesterets afgørelse er som nævnt den første i denne type sag, og der venter yderligere 6 sager vedrørende beslaglæggelse af biler, som er blevet indbragt for Højesteret.  

BREMERs kommentar:

Højesterets afgørelse illustrerer, at den nye lovgivning er forholdsvis indgribende for leasinggivere, der nu må se i øjnene, at leasede biler kan konfiskeres på baggrund af leasingtagers vanvidskørsel.
Det er derfor nødvendigt for leasinggivere at være omhyggelige i deres vurdering af leasingtagerne, idet leasinggivere umiddelbart ikke på forhånd kan sikre sig mod et økonomisk tab i tilfælde af førerens vanvidskørsel.
I tilfælde af, at en bil konfiskeres, som følge af førerens vanvidskørsel, er det vigtigt, at der hurtigst muligt bliver rejst et krav mod føreren for at fastslå, hvorvidt det er muligt eller ej for føreren at betale erstatning til leasinggiveren, idet Højesteret i deres afgørelse lagde stor vægt på dette.
  Dato: 20. oktober 2022
Forfatter: Asger Søderberg og Anna Lundvig

13-12-2023

BREMER NEWS: BREMER VINDER RETSSAG – FRIFUNDET I SAG OM KLONET BIL
Retten i Kolding har i dag afsagt dom i en sag, som BREMER Advokater har ført på vegne af vores klient, som er et større bilfirma, som importerer og eksporterer biler. Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt vores klient havde solgt …

03-02-2023

BREMER NEWS: KLONING AF BILER
Kloning af biler er et stigende problem i Danmark, og det har store konsekvenser for dem der kommer i besiddelse af en klonet bil. Hvad er en klonet bil? En bil har et identifikationsnummer, som kaldes et stelnummer. Et stelnummer …

05-07-2023

BREMER NEWS: CLONING OF CARS
  Cloning of cars is a growing problem in Denmark, and it has major consequences for those who come into possession of a cloned car. What is a cloned car? A car has an identification number called a vehicle registration …

16-06-2022

Bremer Advokater vinder retssag om rækkevidden af leasinggivers tabsbegrænsningspligt ved gennemførelse af dækningssalg
Retten i Odense har i dag afsagt dom i en sag, som Bremer Advokater har ført på vegne af vores klient, et større bilfinansieringsselskab, mod en leasingtager. Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt leasingtager skulle betale et udstedt slutfaktura, efter leasinggiver …
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .