Bremer Advokater
cross

15-11-2023

Skimmelsvamp – hvad er det, og hvordan håndteres tvister om skimmelsvamp ?

Hvad er skimmelsvamp ?

  Der findes mere end 500.000 forskellige svampearter. Skimmelsvamp er en naturlig mikroorganisme, som blandt andet bruges i naturen til at nedbryde dødt organisk materiale. Skimmelsvampe findes i langt de fleste bygninger og mange af arterne er ikke skadelige, herunder skadelige for mennesker. Desværre er der også mange af arterne, som er farlige for mennesker. Skimmelsvampe afgiver sporer, som spredes i luften og vi vil derfor altid være omgivet af. Sporerne kan udvikle sig til skimmelsvampe. Da skimmelsporer er luftbårne kan det være vanskeligt at se, om de er til stede et givent sted. I nogle tilfælde er de dog synlige og de manifesterer sig visuelt typisk som spredte, mørke pletter på vægge og lofter.
Skimmelsvamp kan forårsage et dårligt indeklima, nedbryde organisk materiale og kan være yderst skadeligt menneskers helbred. Der er derfor vigtigt, at skimmelsvampe opdages så hurtigt som muligt og fjernes, så yderligere svampeudvikling undgås.  

Hvordan kan skimmelsvamp opstå ?

Der er altid en årsag til at skimmelsvamp opstår i en ejendom. Man sondrer typisk mellem skimmelsvampe som opstår af 1) brugeradfærd og 2) bygningskonstruktioner, eller som en kombination heraf.
Skimmelsvampe kan under de rigtige vækstforhold opstå ganske hurtigt. Navnlig fugtige bygninger og rum samt manglende udluftning er omstændigheder, hvorunder skimmelsvampe kan udvikle sig. Ofte vil fugt være en følge af fx en vandskade, opstigende grundfugt og manglende korrekt isolering og kuldebroer udvendigt og indvendigt i en bygning.  

Håndtering af tvister

  I retssager om skimmelsvamp opstår spørgsmålet altid indledningsvist:
          Hvad er årsagen til skimmelsvampens opståen ?
Først når dette spørgsmål er klarlagt typisk via syn og skøn, kan vi med nogenlunde sikkerhed svare på:
          Hvem er ansvarlig for skimmelsvampens opståen og for at betale for skimmelsaneringsomkostningerne og eventuelle følgeomkostninger ?
Ofte indledes sager om skimmelsvamp med en isoleret bevisoptagelse via domstolene. Når denne sag er afsluttet, kan det så besluttes, om der skal anlægges en retssag og mod hvem. Der kan også anlægges en retssag med det samme, hvilket erfaringsmæssigt kan fremskynde sagens afslutning betragteligt.
Der er mange forskellige aktører, som kan have et ansvar (eller medansvar) i disse sager, som fx en andelshaver, en andels- eller ejerforening, en sælger og en entreprenør/håndværker. Der kan også ofte være anledning til at inddrage en ejendoms forsikringsselskab i skimmelsager.
Når en retssag er anlagt, må man påregne, at der kan gå en del tid, førend der falder dom i sagen. I den tid bør man altid overveje, om skimmelen skal saneres, hvis dette er økonomisk muligt, blandt andet for at undgå at skulle opholde sig i skimmelangrebne rum og bygninger, samt for at undgå yderligere udvikling af skaden.
Det er relativt omkostningstungt, at tilvejebringe syn og skøn, som dog næsten altid er et nødvendigt bevismiddel i skimmelsager.
Det er i mange situationer nødvendigt at gennemføre retssagerne, navnlig fordi det kan være særdeles dyrt at få fjernet (saneret) skimmelsvampen.
 

BREMER Advokaters anbefaling

  BREMER advokater har i mange år specialiseret sig i håndtering af sager om skimmelsvamp såvel for ejer- og andelsforeninger, som for offentlige instanser samt for privatpersoner.
Her er BREMER Advokaters 5 bedste råd i skimmelsager:
  1. Vælg en rådgiver med speciale i fast ejendom og skimmelsager og få en indledende vurdering af sagen indhentet, og læg så en plan for forløbet i sagen.
  2. Få reklameret overfor alle relevante mulige ansvarlige personer hurtigst muligt.
  3. Forsøg altid at finde en mindelig løsning, så en retssag eventuelt kan undgås. Dette kan erfaringsmæssigt ofte være svært (desværre).
  4. Få opstartet en retssag eller isoleret bevisoptagelse hurtigt, efter det er afklaret, at en mindelig løsning ikke kan opnås. Der er ingen grund til at udsætte sagen unødigt.
  5. Undgå personophold i skimmelramte bygninger og rum. Det er sundhedsskadeligt. Ofte kan man rette krav om genhusningsomkostninger og dermed få dækket sine omkostninger til en midlertidig bolig.
Dato: 15. november 2023

Forfatter: Alexander May-Worre

13-12-2023

BREMER NEWS: BREMER VINDER RETSSAG – FRIFUNDET I SAG OM KLONET BIL
Retten i Kolding har i dag afsagt dom i en sag, som BREMER Advokater har ført på vegne af vores klient, som er et større bilfirma, som importerer og eksporterer biler. Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt vores klient havde solgt …

08-05-2019

FORURENING FRA OLIETANKE
Med tiden er flere og flere villaejere gået bort fra olieopvarmning, og anvender i dag alternative varmekilder i form af blandt andet naturgas eller fjernvarme. Der findes dog fortsat olietanke på et stort antal ejendomme. Er du ejer af en …

17-01-2022

Refusionsopgørelse
Hvad er en refusionsopgørelse? Der er mange ting at holde styr på under en bolighandel. Der er blandt refusionsopgørelsen, som du sikker har hørt om. Men hvad er en refusionsopgørelse for noget? Kort forklaret, så er refusionsopgørelsen en økonomisk opgørelse …
     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .