Bremer Advokater
cross

23-09-2022

Hvornår kan et ægteskab omstødes?

  Når ægtefæller ansøger om separation eller skilsmisse, skyldes det i de fleste tilfælde forhold, som er opstået efter ægteskabets indgåelse. Hvis et ægteskab derimod omstødes, vil det sige, at ægteskabet opløses på grund af forhold, som forelå allerede ved ægteskabets indgåelse.

Mulighederne for at få omstødt et ægteskab i Danmark er generelt meget begrænsede, idet der som udgangspunkt er tale om et gyldigt indgået ægteskab. Hvis en af ægtefællerne ønsker at få ægteskabet omstødt, kræves det derfor, at visse fundamentale ægteskabsbetingelser ikke var opfyldt, eller andre kvalificerende forudsætninger for ægteskabet ikke var til stede.

Reglerne for omstødelse af ægteskaber findes i ægteskabslovens kapitel 3.

Et ægteskab kan for det første omstødes i følgende tilfælde:
 1. Hvis ægteskabet er indgået mellem slægtninge i ret op- og nedstigende linje eller mellem søskende, jf. ægteskabslovens § 23, jf. § 6.
 2. Hvis der er tale om bigami, jf. ægteskabslovens § 23, jf. § 9.

Derudover kan et ægteskab omstødes, hvis den ene ægtefælle påstår at
 1. Ægtefællen ved ægteskabets indgåelse befandt dig i en tilstand, som udelukkede evnen til at handle fornuftsmæssigt,
 2. Ægtefællen blev tvunget til at indgå ægteskab,
 3. Ægtefællen ved en fejltagelse blev viet til en anden end sin forlovende eller uden at ville indgå ægteskab, eller
 4. Ægtefællen blev forledt til at indgå ægteskab ved, at den anden ægtefælle gennem falske oplysninger eller svigagtig fortielse af sandheden blev vildledt om,
  1. hvem den anden ægtefælle er, eller
  2. om sådanne omstændigheder ved den anden ægtefælles tidligere liv, der ville have afholdt den pågældende ægtefælle fra at indgå ægteskabet (og som må tillægges en sådan betydning mellem ægtefællerne, at ægteskabet med rimelighed ikke kan kræves opretholdt).

En sag om omstødelse skal anlægges inden 6 måneder efter, at ægteskabet eller tvangen (som nævnt under pkt. 1 og 2) er ophørt, eller efter, at ægtefællen er blevet bekendt med de i pkt. 3 til 6 nævnte forhold. Sagen skal anlægges ved domstolene inden 3 år efter ægteskabets indgåelse.

Hvis der sker omstødelse af et ægteskab, medfører det samme retsvirkninger som ved skilsmisse. Det vil sige, at ægtefællernes gensidige forsørgelsespligt og delingsformue ophører, samt at ægtefællernes legale arveret bortfalder.

Ved formuedeling ved omstødelse gælder det dog, at hver ægtefælles forlods udtager så meget af delingsformuen, som svarer til ægtefællens delingsformue ved ægteskabets indgåelse, samt senere forøgelser af delingsformuen ved arv eller gave, eller ved overførsel fra eget særeje. Hvis delingsformuen på tidspunktet for omstødelse er mindre end den formue, som ægtefællen havde ved indgåelse af ægteskabet, sker der forholdsvis afkortning.

Hvis der er formue til overs, som ikke udtages forlods, deles denne formue efter de almindelige regler om formuedeling i lov om ægtefællers økonomiske forhold.

---oo0oo---

Dato: 23.09.2022

Forfatter: Line Stecher

22-11-2021

Skilsmisse i Danmark – Hvornår kan de danske regler om formuedelingen anvendes?
Hvis ægtefællerne ikke boede i Danmark på tidspunktet for indgåelse af ægteskab, kan det være svært at gennemskue, hvilke regler der gælder for ægtefællernes økonomiske forhold, i tilfælde af skilsmisse. Hvilke regler der gælder afhænger af ægtefællernes bopæl, statsborgerskab og …

21-10-2021

Internationalt ægteskab – hvornår kan man ansøge om skilsmisse i Danmark?
I internationale ægteskaber er det vigtigt at holde sig for øje, hvor man skal og kan indsende en anmodning om skilsmisse, såfremt ægtefællerne ønsker at ophæve ægteskabet. Det er eksempelvis tale om et internationalt ægteskab, hvis ægtefællerne har indgået ægteskab …

02-08-2022

ÆGTEFÆLLEBIDRAG – HVORDAN FUNGERER REGLERNE?
Under separation eller skilsmisse kan der være mange ting, som ægtefællerne er uenige om. Visse af disse uenigheder vil måske aldrig blive løst, imens andre er nødvendige for at separationen eller skilsmissen kan blive bevilliget af Familieretshuset eller Familieretten. Det …

08-02-2022

International marriage – when is it possible to apply for divorce in Denmark?
It is important to consider where you should apply for divorce, if you wish to end an international marriage. An international marriage can be a marriage that is consummated outside of Denmark, or if one or both spouses do not …
     

We are with you
all the way.

Don’t hesitate to contact us, if you have questions or wish to discuss a case. You can get in touch with us, by phone or digitally by filling out the form here on the page.

 


  .