Bremer Advokater
cross

Forældremyndighed, bopæl & samvær

En sag om forældremyndighed, bopæl og samvær starter altid i Familieretshuset.

Sager om forældremyndighed og bopæl skal altid afgøres endeligt af Familieretten.

Familieretshuset oversender derfor altid disse sager til Familieretten efter nærmere belysning af sagen, medmindre I som forældre opnår enighed. Sager om samvær kan afgøres af Familieretshuset, hvis sagerne bliver visiterede som ikke-komplicerede sager i henhold til det nye familieretlige system.

Forældremyndighed

Det er en udbredt misforståelse, at det kun er den ene forælder, der beholder forældremyndigheden, når forældre går fra hinanden. Selvom I går fra hinanden, er det klare udgangspunkt, at forældrene har fælles forældremyndighed, hvis man har fælles forældremyndighed i forvejen.

Hvis der er konkrete holdepunkter for at antage, at I ikke kan samarbejde for jeres barns bedste, bliver den fælles forældremyndighed som udgangspunkt ophævet af Familieretten. Selvom det godt kan lyde sådan, er det dog langt fra simpelt at få den fælles forældremyndighed ophævet.

To sager er aldrig ens, og der er derfor ikke konkrete parametre for, hvornår den fælles forældremyndighed ophæves. Familieretten skal derfor i enhver sag foretage et konkret fremtidsorienteret perspektiv af, om I realistisk set kan samarbejde for jeres barns bedste.

Bopæl

De fleste forældre er uenige om, hvem der skal have barnets bopæl, når de går fra hinanden.

Som bopælsforælder har man en række beslutningsbeføjelser i barnets liv, hvilket er et af de afgørende faktorer for, at forældrene ønsker bopælen. Som bopælsforælder, har man bl.a. beslutningsbeføjelsen om, hvor barnet skal gå i daginstitution (dog ikke skole), direkte daglig omsorg, flytning indenlands (dette skal dog varsles 6 uger inden flytning), herunder beslutningen om, barnets skal til skolepsykolog.

Såfremt samarbejdet er helt problemfrit, kan I indgå en aftale om delt bopæl. Der er dog en række forhold, I bør være opmærksomme på, når I indgår en aftale om delt bopæl.

Samvær

Den forælder, der ikke får barnets bopæl, bliver samværsforælderen og skal derfor have fastsat samvær.

Er der ikke indgået en samværsaftale med tvangsfuldbyrdelsesklausul, en afgørelse fra Familieretshuset eller Familieretten, kan samværsforælderen alene få det samvær, som denne kan aftale med bopælsforælderen. Det er derfor vigtigt, at der enten er en afgørelse eller aftale om samvær, der kan tvangsfuldbyrdes.

Børnebidrag

Hvis et barn opholder sig nogenlunde lige meget hos begge forældre, og begge forældre opfylder forsørgelsespligten, skal der ikke betales børnebidrag. En tommelfingerregel er, at hvis barnet overnatter fire til fem gange hos den anden forælder, denne ikke bor hos over en 14 dages periode, vil denne forælder som udgangspunkt betale børnebidrag. Har man en 8/6 ordning eller en 7/7 ordning, taler det derfor for, at der ikke skal betales børnebidrag.


Den bidragspligtiges indkomst afgør børnebidragets størrelse.

Midlertidige ansøgninger

Der kan være behov for, at Familieretshuset træffer akutte afgørelser om bopæl, samvær eller forældremyndighed.

Hvis kontakten mellem samværsforælderen og barnet er afbrudt, kan Familieretshuset fastsætte midlertidigt samvær, herunder midlertidigt kontaktbevarende samvær. Det er vigtigt, at man ansøger om det i god tid, således, at der ikke går for lang tid med afbrydelse af kontakt.

Er I lige gået fra hinanden, og der er konkret tvist om bopælen, kan Familieretshuset også træffe afgørelse om midlertidig bopæl, for at sikre, at barnet får ro. Familieretshuset kan fx ved bopælsforælderens flytning også træffe en midlertidig afgørelse om barnets bopæl.

Helt undtagelsesvist og i konkrete akutte situationer, kan Familieretshuset også træffe afgørelse om, at den fælles forældremyndighed ophæves midlertidigt.

Økonomi

Der er ikke mulighed for at ansøge om fri proces, hvis sagen er i Familieretshuset, men der er mulighed for at ansøge om fri proces, hvis sagen overgår til Familieretten. Man kan få fri proces, hvis man opfylder statens økonomiske betingelser for fri proces.

Fri proces er en ordning, hvor statskassen betaler for udgifterne i forbindelse med retssagen.

Som udgangspunkt kan man ikke få fri proces til sager i Familieretten, hvis sagen er omfattet af den forenklede familiesagsproces. Den forenklede familiesagsproces bliver som hovedregel af Familieretten anvendt i klagesager, hvor man klager over en afgørelse, der er truffet af Familieretshuset.

Du kan læse mere om beløbsgrænserne for fri proces på Civilstyrelsens hjemmeside.

Retshjælpsforsikring dækker som udgangspunkt ikke forældreansvarssager.

Se alle artikler

KONTAKT OS HELLERE FØR END FOR SENT

Du er altid meget velkommen til at kontakte os og få en professionel, men også personlig drøftelse af din sag. Det kan fx være, at du ønsker en indledende juridisk vurdering af sagen, eller har brug for helt konkrete svar.

Uanset hvad, så vil vi altid gerne hjælpe.

VI VED HVOR OPMÆRKSOMHEDEN SKAL RETTES HEN

Vi oplever ofte, at der er en lang række forhold, som der ikke er blevet tænkt over i den indledende proces, men som kan være afgørende for at opnå det resultat, som der er ønsket. Vi har de nødvendige kompetencer og professionel erfaring, der gør det muligt at stille de rigtige spørgsmål. Vi stiller gerne for mange spørgsmål, for vi arbejder altid med det fokus, at vores klienters ønsker er opfyldt indenfor de mulige rammer. Så hellere et for meget, end et for lidt.

     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .