Bremer Advokater
cross

Retssager og konfliktløsning

Vi er specialiserede i en række retsområder, som vi hver dag rådgiver og yder advokatbistand indenfor. I visse tilfælde går disse sager til enten domstolene, voldgiftsretten eller ender som klagesager ved administrative nævn og råd.
Det er vores erfaring, at mange retssager kan undgås, hvis der bliver sat ind med god og kompetent hjælp i tide.

Inden en konflikt optrappes, kan parterne med hjælp fra advokater og rådgivere, indgå i en konstruktiv, løsningsorienteret dialog, som kan vise en vej ud af en eventuel kommende retssag.

Vi har stor erfaring i at rådgive og bistå med konfliktløsning både før og under en konflikt har udviklet sig til en retssag. Vi undersøger altid tidligt i forløbet, om det er muligt at benytte mediation og forligsforhandlinger mellem vores klient og modparten.

En retssag kan være et hårdt forløb, der også kan trække ud, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser og personlige følger. Vi har samtidig forståelse for, at nogle konflikter ikke kan løses med mindre, der kommer rettens ord for det. Nogle gange kan det endda være den bedste løsning.

En retssag kan opdeles i forskellige tin. For at give et overblik har vi her samlet de vigtigste trin.

Stævningen

Når du har besluttet dig for at anlægge en retssag, skal der indleveres en stævning til retten. Det er rettes opgave, at stævningen bliver forkyndt for din modpart – altså videregivet. Dette sker typisk ved, at modparten modtager en meddelelse i sin e-boks. Sagen er herefter formelt anlagt ved retten. Langt de fleste retssager føres i dag digitalt via www.minretssag.dk.

Svarskriftet

Hvis din modpart ikke er enig i din påstand i stævningen eller måske selv ønsker at fremsætte et krav mod dig, skal modparten indleveret et svarskrift i retssagen. Retten fastsætter som regel en frist på 14 dage fra tidspunktet fra forkyndelse af stævningen til at indlevere svarskriftet. Indleverer modparten ikke et svarskrift, vil du i de fleste tilfælde få dom for dit krav. Herved vil retssagen være afsluttet med mindre sagen bliver genoptaget.

Syn og skøn

I mange retssager er det nødvendigt at gennemføre syn- og skøn eller at indhente enden form for sagkyndige udtalelser, som led parternes bevisførelse i sagen. Et typisk eksempel herpå er syn- og skøn vedrørende mangler ved et byggeri, fx opførelse af et hus eller renovering af et badeværelse. Syn- og skøn er tidskrævende og omkostningstungt, men det er ofte et nødvendigt skridt i en retssag, og udfaldet er en syns- og skønssag får ofte stor indvirkning på retssagens endelige udfald.

Hovedforhandling

En hovedforhandling er det sidste, fysiske møde i retten, inden der afsiges dom. Til hovedforhandlingen deltager både dommeren, parterne selv, advokaterne og parternes vidner. Hovedforhandlingen består af en forelæggelse af retssagen og beviser i sagen. Der vil herefter være mundtlige forklaringer fra parterne og vidner. Til sidst skal advokaterne fremlægge parternes synspunkter for dommeren, hvilket kaldes ”proceduren”. Efter endt procedure vil retten i mange tilfælde søge at finde et forligsforslag. Er dette ikke muligt, vil retten afsige sin dom. Dommen afsiges typisk 4 uger efter afholdelsen af hovedforhandlingen i retten.

Skal dommen ankes

Når retssagen er afgjort i retten, og dommen er afsagt, er retssagen slut. Dog har en part, som har tabt en retssag – helt eller delvist – mulighed for at anke dommen til en højere ret, som i mange tilfælde vil være landsretten. I de fleste sager er ankefristen 4 uger fra det tidspunkt, hvor dommen blev afsagt. Ankes en sag ikke inden for 4 ugers fristen, er dommen endelig. I visse tilfælde er der mulighed for at få lov til at anke, selvom 4 ugers fristen er overskredet, men det hører til sjældenhederne.

Se alle artikler

KONTAKT OS HELLERE FØR END FOR SENT

Du er altid meget velkommen til at kontakte os og få en professionel, men også personlig drøftelse af din sag. Det kan fx være, at du ønsker en indledende juridisk vurdering af sagen, eller har brug for helt konkrete svar.

Uanset hvad, så vil vi altid gerne hjælpe.

     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .