Bremer Advokater
cross

20-08-2021

VESTRE LANDSRET AFVISER OPLØSNING (SALG) AF SAMEJE

Den 9. februar 2021 afsagde Vestre Landsret dom i en sag vedrørende sameje om et tidligere ugift pars parcelhus, hvor kvinden i forbindelse med ophævelsen af samlivet var fraflyttet. Landsretten skulle i sagen vurdere, om manden var forpligtet til at sælge huset, som han alene have beboet i 10 år, samt om manden skulle betale rådighedsleje til kvinden i perioden.

Sagens omstændigheder

I 2008 købte parret et hus i lige sameje for 1.050.000 kroner. Kvinden fraflyttede i 2010, hvorved samlivet ophørte og huset blev sat til salg. Manden var dog interesseret i at overtage huset, men dette kunne ikke lade sig gøre på grund af hans økonomi. Manden og kvinden delte dog udgifterne til husets drift frem til 2012. Det lykkedes ikke at sælge huset, og manden forblev boende i huset, som han ikke var indstillet på at fraflytte og sælge. Kvinden anlagde herefter sag ved byretten.

Retten i Sønderborgs afgørelse

Kvinden gjorde for byretten gældende, at manden burde have medvirket til at sælge huset hurtigst muligt efter samlivets ophør, samt at han i øvrigt ikke havde vedligeholdt huset, således at det forfaldt. I konsekvens heraf, gjorde kvinden for byretten gældende, at manden skulle tilpligtes at sælge sin andel af huset, samt at betale erstatning for den tabte lejeindtægt for årene 2010-2019 (rådighedsleje) med 345.600 kr.

Dette fik kvinden dog ikke medhold i, idet byretten konkluderede, at manden havde afholdt samtlige udgifter til husets drift, og at dette var sket i samejets interesse. I denne forbindelse fandtes det ikke bevist, at kvindens erstatning oversteg størrelsen af de omkostninger, som manden havde afholdt til huset.

Byretten kom imidlertid frem til, at forudsætningerne for samejet (altså det fælles ejerskab til huset) ikke længere var til stede, i kraft af at manden ikke kunne overtage kvindens andel af huset. Dermed blev manden dømt til at sælge huset.

Vestre Landsrets afgørelse

Landsretten frifandt – som byretten – manden for at betale rådighedsleje til kvinden. Landsretten påpegede, at størrelsen af husets lejeværdi ikke var blevet opgjort af skønsmanden som led i et gennemført syn og skøn.

For så vidt angår kvindens påstand om salg af huset, kom landsretten imidlertid frem til et andet resultat, idet landsretten frifandt manden for denne påstand. Landsretten udtalte, at ”det ikke kunne udledes, på hvilke vilkår et salg af andelen skulle foregå”. Således fortsatte manden med at bebo ejendommen, trods kvinden fortsat var medejer af huset (samejet).

BREMER Advokaters kommentarer

Siden boligpriserne fortsat stiger, bliver det sværere og sværere at komme ind på boligmarkedet. Det kan derfor være fristende at dele udgiften til en ejerbolig med sin partner, venner eller familie.

Det er dog altid vigtigt og anbefalelsesværdigt, at forholde sig til, hvilke ”spilleregler” der skal gælde for ejendommen (samejet), hvis det i fremtiden måtte blive nødvendigt at sælge ejendommen.  

Denne dom belyser tydeligt, hvor vigtigt det er at få lavet en samejeoverenskomst, når man eksempelvis køber bolig med sin partner. Havde kvinden kunne pege på specifikke salgsvilkår nedfældet i en samejeoverenskomst, ville kvinden formentlig have fået medhold i sin påstand om, at manden skulle sælge huset. Herved kunne en lang og omkostningstung retssag med høj sandsynlighed have været undgået.

Det er BREMER Advokaters anbefaling altid at få udarbejdet en samejeoverenskomst, når man køber bolig. På denne måde undgår man unødvendige konflikter, hvis man skulle ønske at flytte fra hinanden igen.

Dato: 20.08.2021
Forfatter: Asger Søderberg og Alexander May-Worre

     

We are with you
all the way.

Don’t hesitate to contact us, if you have questions or wish to discuss a case. You can get in touch with us, by phone or digitally by filling out the form here on the page.

 


    .