Bremer Advokater
cross

12-06-2020

Refleksionsperioden og tvungen delt bopæl i forbindelse med skilsmisse afskaffes pr. 1. juli 2020

Social- og indenrigsministeriet har den 29. april 2020 fremsat forslag om afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden. Afskaffelsen vil betyde, at ægtepar, der er enige om af søge skilsmisse og om vilkårene herfor, vil kunne få bevilget skilsmisse uden at vente tre måneder. Forslaget om afskaffelsen skyldes kritik fra de centrale aktører, der beskæftiger sig med børn i brudte familier samt de praktiske udfordringer, som ordningerne medfører.

Delt bopæl og refleksionsperioden

Den 1. april 2019 blev det nye familieretlige system, bestående af Familieretshuset og familieretten etableret. Som led i dette, blev der som nyskabelse indført en såkaldt tvungen delt bopæl og en refleksionsperiode på tre måneder. Ordningerne havde til hensigt at skærme børn bedst muligt mod følgerne af samlivsophævelse og skilsmisse.

De centrale aktører, der beskæftiger sig med børn i brudte familier, har imidlertid ud fra et børneperspektiv kritiseret ordningerne og fremhævet, at de ikke virker efter hensigten, når forældrene er enige om at bryde relation mellem dem hurtigst muligt. Aktørerne har desuden påpeget, at ordningerne i mange situationer unødigt optrapper og forlænger konflikten mellem forældrene til skade for deres børn.

Ordningerne medfører tillige nogle praktiske problemer, idet forældrene ofte ikke vil kunne finde en ny bolig, før de kender deres familiesituation og dermed deres økonomiske situation. Endelig betyder ordningerne i praksis også, at nogle par føler sig nødsaget til at blive boende sammen trods et måske højt konfliktniveau, mens de venter på, at de kan indlede en sag om barnets bopæl og få en afgørelse herom.

Afskaffelsens betydning

Det fremsatte forslag foreslår derfor, at begge ordninger afskaffes af hensyn til barnet. Afskaffelse af begge ordninger vil medvirke til, at forældre efter en samlivsophævelse hurtigere kan få en afklaring på deres situation. Dermed kan konflikterne mellem forældrene mindskes, hvilket vil være til gavn for børnene.

Derudover vil afskaffelsen af tvungen delt bopæl betyde, at forældrene, der ved samlivsophævelse er uenige om barnets bopæl, straks kan henvende sig til Familieretshuset og få hjælp til at løse uenigheden om bopælen.

Afskaffelsen af refleksionsperioden vil endvidere betyde, at det igen vil være muligt for enige ægtefæller med fælles børn under 18 år at blive skilt umiddelbart efter ansøgning herom og uden at skulle oplyse en særlig grund herfor. Det betyder, at ægtepar, der er enige om at søge skilsmisse og om vilkårene herfor, via en digital ansøgningsproces vil kunne få bevilget skilsmisse.

Forslaget foreslår dog, at tilbud til forældrene i form af digitale læringsforløb og rådgivnings- og afklaringssamtaler opretholdes som generelle tilbud til alle forældre. Forældre, som skal skilles, vil derfor fortsat kunne hente hjælp til håndtering af deres og børnenes situation i denne forbindelse.

Ikrafttrædelse  

Det følger af forslaget, at afskaffelsen af ordningerne af hensyn til børnene bør have virkning straks ved lovens ikrafttræden, som er den 1. juli 2020, og også omfatte forældre, der har ophævet samlivet inden for tre måneder inden ikrafttrædelsestidspunktet, og ægtefæller med fælles børn under 18 år, der har søgt om direkte skilsmisse inden for tre måneder inden ikrafttrædelsestidspunktet.

Vi henviser desuden til vores artikel ”1-års jubilæum i familieretshuset” fra den 4. april 2020, hvis du ønsker flere oplysninger om Familieretshuset.

Dato: 12.06.2020
Forfatter: Alexander May-Worre og Carlotte Kengne

     

We are with you
all the way.

Don’t hesitate to contact us, if you have questions or wish to discuss a case. You can get in touch with us, by phone or digitally by filling out the form here on the page.

 


    .