Bremer Advokater
cross

26-07-2021

NY RETSAFGIFTSLOV TRÆDER I KRAFT DEN 1. OKTOBER 2021

Folketinget vedtog den 9. marts 2021 en ny lov om retsafgifter, som den 1. oktober 2021 erstatter den nugældende retsafgiftslov, der stammer tilbage fra 1969. Med godt 50 år på bagen fornyes loven med formålet om at forenkle reglerne om retsafgifter for både parter, advokater og domstolene, idet den nye lov medfører væsentlige ændringer i beregningen af retsafgifterne.

Retsafgifter efter gældende lovgivning

Når der anlægges en civil retssag ved domstolene, skal der efter den gældende retsafgiftslov betales retsafgift ved indlevering af stævning til Retten. Retsafgiften udgør et grundbeløb på 500 kr. Såfremt sagens værdi overstiger 50.000 kr., skal der betales yderligere 250 kr. med tillæg af 1,2 % af den del af værdien, der overstiger 50.000 kr. Retsafgiften ved sagens anlæg kan dog højest udgøre 75.000 kr. Det samme beløb skal betales i berammelsesudgift – typisk 3 måneder forud for hovedforhandlingen – såfremt sagens værdi overstiger 50.000 kr.

Beregning af retsafgift efter ny lovgivning

Ved ikrafttrædelsen af den nye lov gøres der op med reglerne om, at rets- og berammelsesafgiften skal opgøres som en procentuel andel af sagens værdi. Udgangspunktet bliver i stedet faste retsafgifter, hvorved det i højere grad bliver lettere at opgøre retsafgiften forud for indlevering af stævning til Retten.

Fra den 1. oktober 2021 skal der betales en fast retsafgift på 1.500 kr. ved sagens anlæg i første instans. For sager, der ikke har økonomisk værdi, eller som har en økonomisk værdi på højest 100.000 kr., betales imidlertid alene en retsafgift på 750 kr. Denne type af sager er ligeledes fritaget fra at betale berammelsesafgift.

For sager, hvis økonomiske værdi overstiger 100.000 kr., fastsættes berammelsesafgiften i forhold til sagens værdi efter følgende tabel:

Sagens værdi i kr.Berammelsesafgift i kr.
100.001 - 250.0003.000
250.001 - 500.0008.000
500.001- 1.000.00014.000
1.000.001 - 2.000.00035.000
2.000.001 - 3.000.00060.000
3.000.001 - 4.000.00085.000
4.000.001 - 5.000.000110.000
5.000.001 - 6.000.000135.000
Over 6.000.000160.000

Som en væsentlig ændring i den nye lov bortfalder afgiftspligten, hvis Retten senest 2 uger før hovedforhandlingens begyndelse modtager meddelelse om, at sagen er bortfaldet. Denne ændring kan få stor betydning i praksis, eftersom der således skabes et større incitament for parterne til at forlige sagen tæt på hovedforhandlingens begyndelse, da sagsøger dermed kan få tilbagebetalt berammelsesudgiften. Frem til den 1. oktober 2021 kan dette kun lade sig gøre indtil seks uger før hovedforhandlingen.

Ankesager

Hvis en byretsdom skal ankes til landsretten, skal der efter den nye lov betales 2.000 kr. i retsafgift ved indlevering af ankestævning. Berammelsesafgiften opgøres på samme måde som berammelsesafgiften i første instans. Der skal dog ikke betales berammelsesafgift, hvis sagen ikke har en økonomisk værdi, eller hvis den økonomiske værdi højest udgør 100.000 kr.

Fogedsager

Den nye retsafgiftslov medfører, at der fremover skal betales en fast retsafgift på 750 kr. i fogedsager – for eksempel ved betalingspåkrav eller udlægssager. Afgiften dækker alle fogedforretninger i samme sag inden for et år, og inkluderer således også en eventuel politifremstilling, som der tidligere skulle betales et særskilt gebyr for.

Ikrafttræden

Den nye retsafgiftslov træder i kraft den 1. oktober 2021. Allerede verserende sager vil ikke være omfattet af den nye lov, som således alene vil gælde for sager der anlægges eller ankes efter lovens ikrafttrædelsestidspunkt.

Dato: 27.07.2021 Forfatter: Alexander May-Worre og Line Stecher

     

We are with you
all the way.

Don’t hesitate to contact us, if you have questions or wish to discuss a case. You can get in touch with us, by phone or digitally by filling out the form here on the page.

 


    .