Bremer Advokater
cross

30-03-2020

FORURENING FRA OLIETANKE

Med tiden er flere og flere villaejere gået bort fra olieopvarmning, og anvender i dag alternative varmekilder i form af blandt andet naturgas eller fjernvarme. Der findes dog fortsat olietanke på et stort antal ejendomme. Er du ejer af en ejendom, hvorpå der er en olietank, er det derfor vigtigt at du er opmærksom på reglerne om sløjfning af olietanke, forsikring og ansvar for olieforurening.

Du vil ofte kunne finde informationer om olietankens type, fabrikationsår og levetid i de kommunale registre (BBR-ejermeddelelsen, kommunens weblager og ejendomsdatarapporten). Idet disse oplysninger i vidt omfang stammer fra tidligere ejere, bør du dog på egen hånd undersøge dette nærmere.

Du skal blandt andet være opmærksom på, om der er en tankattest for olietanken. Såfremt olietanken er sløjfet, vil dette fremgå af tankattesten. Hvis der er tale om en olietank, som ikke er sløjfet, kan attesten give dig oplysninger om olietankens type og fabrikationsår. Dette har betydning for sløjfningsterminen.

Skal du købe en ejendom, og er der ikke en tankattest, vil det derfor efter omstændighederne være en fordel, at du betinger købsaftalen af, at der bliver foretaget en forureningsundersøgelse. Ellers risikerer du at overtage en forurenet ejendom, hvilket vil kunne få omfattende konsekvenser for din privatøkonomi.

Som ejer af en ejendom med en olietank er du forpligtet til at anmelde etablering og sløjfning af tanken til kommunen.

Hvad betyder ”sløjfning” ?

Olietanksbekendtgørelsen fastsætter de sløjfningsterminer for alle typer af olietanke. Sløfningsterminen er et udtryk for den levetid som en olietank har. Terminen fortælles dig således, hvornår tanken ikke længere må bruges. Reglerne om sløjfning varierer afhængig af, om din olietank er overjordisk eller nedgravet. Derudover skal du være opmærksom på, hvilket materiale din olietank er lavet af. Reglerne om sløfning af olietanken fremgår af olietanksbekendtgørelsens §§ 45-49. Hvis din olietank ikke sløjfes inden for de fastsatte frister i oliebekendtgørelsen, forøges risikoen for utæthed i tanken, hvilket kan forårsage forurening, navnlig hvis du har en nedgravet tank.

Ansvar for forurening og forsikring

Er uheldet ude, og er der sket forurening af din ejendom, påhviler ansvaret for oprensning dig (som ejer). Dette fremgår af jordforureningslovens § 48, hvorefter du som ejer kan blive påbudt at fjerne den konstaterede forurening og genoprette den hidtidige tilstand. Loven regulerer dog alene forurening som er trængt ned i jorden.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom, at sørge for, at olietanken er sløjfet forskriftsmæssigt. Dette følger af miljøbeskyttelsesloven § 21 a. Køber du en ejendom, er du således forpligtet til at sløjfe den gamle tanken efter forskrifterne. For så vidt angår underjordiske tanke betyder dette, at tanken skal fjernes, eller at påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og at tanken afblændes, således at der ikke kan ske påfyldning.

Som ejer af en ejendom med en olietank skal du have tegnet en forsikring, der dækker udgifterne til en forureningsundersøgelse og oprensning, jf. jordforureningslovens § 49. Formålet med den obligatoriske forsikring er, at der skal være økonomiske dækning for ansvaret efter § 48. Du skal være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker, hvis fx reglerne om sløjfning ikke er overholdt.

Dom – husejere påbudt oprensning for 5 mio. kr.

Højesteret traf i 2014 afgørelsen i en skelsættende sag om olieforurening på beboelsesejendom. Afgørelsen er er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen[4].

Sagen angik et par, der i 2000 erhvervede en ejendom. På tidspunktet for købsaftalens indgåelse var parret bekendt med, at der i 1979 var blevet nedgravet en olietank på ejendommen. I forbindelse med købet kontaktede parret en advokat, som skulle berigtige købet for dem. Der blev ikke indhentet en tankattest eller søgt nærmere oplysninger om olietanken.

I 2007 blev det konstateret, at tanken var utæt, og at grunden var blevet forurenet. Ifølge olietanksbekendtgørelsen skulle olietanken have været sløjfet senest den 1. januar 2001. Parret anmeldte forureningsskaden til forsikringsselskabet, som dog afviste at dække skaden, under henvisning til at forureningen stammede fra en ulovlig olietank, idet parret ikke rettidigt havde sløjfet tanken.

Højesteret kom frem til, at ejerne af ejendommen ikke havde foretaget tilstrækkelige foranstaltninger i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen. Parret burde således have indhentet yderligere oplysninger om olietanken i forbindelse med købet. Af denne årsag var parret forpligtede til selv at betale for oprensning af den forurenede jord. Omkostningerne hertil blev skønsmæssigt opgjort til 5,2 mio. kr. Højesteret fandt herudover, at parrets advokat i forbindelse med købet af ejendommen havde begået en ansvarspådragende fejl, idet han ikke havde tilvejebragt tankattesten eller rådgivet parret herom. Parrets erstatningskrav mod advokaten var dog forældet, hvorfor de endte med selv at skulle afholde oprensningsomkostningerne.

Kontakt BREMER Advokater hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med køb af fast ejendom, eller hvis du har spørgsmål i øvrigt til reglerne om olietanke.

Dato: 03.04.2019
Forfatter: Alexander May-Worre

Denne artikel kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning.


[4] UFR 2014.2083H

09-08-2022

Hvornår kan man købe fast ejendom i Danmark?
  I langt de fleste ejendomshandler er der ikke anledning til at bekymre sig om, hvorvidt man som køber rent faktisk kan erhverve fast ejendom i Danmark, idet dette ikke er et problem, hvis man har boet i Danmark hele …

16-09-2022

When is it possible to acquire real estate in Denmark?
There is no need to worry about whether the buyer of real estate is actually capable of acquiring said real estate in Denmark in most transactions, since it is not a problem if the buyer has lived in Denmark their …

16-09-2022

When is it possible to acquire real estate in Denmark?
There is no need to worry about whether the buyer of real estate is actually capable of acquiring said real estate in Denmark in most transactions, since it is not a problem if the buyer has lived in Denmark their …
     

We are with you
all the way.

Don’t hesitate to contact us, if you have questions or wish to discuss a case. You can get in touch with us, by phone or digitally by filling out the form here on the page.

 


    .