Bremer Advokater
cross

07-02-2022

Bremer Advokater vinder retssag om krav iht. leasingaftale og spørgsmålet om identifikation mellem forhandler og leasinggiver i trepartsforhold

Retten i Glostrup har i dag afsagt dom i en sag, som Bremer Advokater har ført på vegne af vores klient, et større bilfinansieringsselskab, mod en leasingtager. Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt leasingtager skulle betale den slutfaktura, som vores klient havde udstedt opgørelsen af leasingaftalen, idet leasingtager havde gjort forskellige indsigelser gældende mod kravet.

Kort om sagen

Tilbage i efteråret 2020 udtog vi på vegne af vores klient stævning mod leasingtager, idet leasingtager nægtede at betale den udstedte slutfaktura. I den forbindelse gjorde leasingtager som anført forskellige indsigelser gældende mod kravet.  

Leasingtager gjorde blandt andet gældende, at han ikke havde modtaget den korrekte bil, og at han i øvrigt havde lavet nogle særaftaler med forhandleren, som ikke efterfølgende var blevet overholdt fra forhandlerens side, hvorfor vores klients krav mod ham skulle bortfalde ud fra en betragtning om ond tro og svig.

På vegne af vores klient gjorde vi modsat gældende, at leasingtager havde underskrevet adskillige dokumenter, hvori han kvitterede for, at bilen var som aftalt, og at han havde misligholdt leasingaftalens betingelser ved ikke at anvise en køber ved aftaleudløb. Vores klient havde således været berettiget til at foretage dækningssalg på auktion og rette et erstatningskrav mod leasingtager for deres tab herved. Vores klient var endvidere hverken blevet informeret om de påståede særaftaler med forhandleren og havde derfor ej heller accepteret disse som vilkår til aftalen. 

Under vores procedure gjorde vi tillige opmærksom på, at der var tale om finansiel leasing (modsat operationelt), og at vores klient således ikke selv var tilstede ved udvælgelsen og afhentningen af bilen hos forhandleren. Af samme årsag krævede vores klient, efter sædvanlig procedure, diverse leveringserklæringer underskrevet for at sikre sig, at leasingtager ikke efterfølgende kunne fremsætte indsigelser omkring den udleverede bil.

Som vi også bemærkede for retten, er dette helt sædvanlig kutyme, når vi har med trepartsforhold indenfor leasing at gøre (forhold, hvor der medvirker en forhandler, en leasinggiver og en leasingtager), hvilket også bekræftes af litteraturen på området. Når leasingaftalen samtidig indeholder en cut-off klausul (en klausul, der bestemmer, at eventuelle indsigelser om fejl og mangler ikke kan gøres gældende mod leasinggiver), er leasingtager således afskåret fra at gøre mangelsindsigelser gældende overfor leasinggiver.

Under henvisning til relevant litteratur og retspraksis gjorde vi også gældende, at leasinggiver og forhandleren ikke kan identificeres i denne type aftaler, og at eventuelle særaftaler med leverandøren, som leasinggiver ikke er bekendt med, eller svig fra leverandørens side, ikke kan påberåbes overfor leasinggiver. Efter vores vurdering burde modparten således have overvejet at adcitere forhandleren under retssagen, hvilket denne imidlertid havde undladt.

Da modparten i øvrigt efter vores vurdering ikke havde løftet sin bevisbyrde i sagen – hverken i forhold til de påståede særaftaler, vores klient viden herom eller de øvrige anbringender i sagen  – skulle vores klient naturligt havde fuldt medhold i den nedlagte betalingspåstand. 

Dommen

Dommen modtog vi som nævnt tidligere i dag, og som overskriften anfører, gav Retten i Glostrup vores klient fuld medhold i sagen. Herunder lagde retten endvidere vægt på:

- at vores klients dækningssalg både tidsmæssigt og salgsmæssigt var foretaget forsvarligt.

- at leasingtager havde underskrevet både leasingaftale, leveringserklæring og erklæring om, at bilen var som aftalt. Derudover havde leasingtager betalt alle leasingydelser, og havde ikke gjort indsigelse over for vores klient, før modtagelsen af fakturaen.

- at leasingtager ved sine underskrifter havde bekræftet over for vores klient, at alt var i orden ved bilen, og at det var leasingtager eget ansvar at gøre sig bekendt med indholdet af dokumenter, som han underskrev.

- at vores klient var berettiget til at foretage dækningssalg og rette krav mod leasingtager for sit tab herved, idet dette var hjemlet i leasingaftalen, som leasingtager havde underskrevet.

Vi er naturligvis meget glade på vores klients vegne for udfaldet af retssagen, som nu har verseret i godt 2,5 år. Vi ønsker således vores klient stort tillykke.

Sagen blev ført af vores advokatfuldmægtig Kristina Karstensen.

Dato: 07.02.2022
Forfatter: Kristina Karstensen

     

We are with you
all the way.

Don’t hesitate to contact us, if you have questions or wish to discuss a case. You can get in touch with us, by phone or digitally by filling out the form here on the page.

 


    .