Bremer Advokater
cross

14-07-2021

Bremer Advokater vinder retssag mod kautionist – kreditkøbekontrakt var ikke omfattet af af kreditaftalelovens præceptive regler for forbrugerkøb

Retten i Glostrup har netop i dag afsagt dom i en sag, som Bremer Advokater har ført på vegne af vores klient, et større bilfinansieringsselskab, mod en selvskyldnerkautionist. Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt en kreditkøbekontrakt indgået med modpartens virksomhed skulle være omfattet af kreditaftalelovens præceptive regler for forbrugerkøb.

Kort om sagen

Bilfinansieringsselskabet havde i 2017 indgået en kreditkøbekontrakt med en virksomhed om køb af en bil, og ejeren af virksomheden havde i samme forbindelse underskrevet en kautionserklæring, hvorefter han hæftede som selvskyldnerkautionist for ethvert tilgodehavende, der måtte opstå mellem hans virksomhed og bilfinansieringsselskabet. Kreditkøbekontrakten blev efterfølgende misligholdt, og på vegne af vores klient (bilfinansieringsselskabet) rettede vi derfor krav mod virksomhedens ejer under henvisning til kautionserklæringen. Ejeren, som også var modpart i nærværende retssag, gjorde imidlertid gældende, at købet af bilen skulle anses som et forbrugerkøb og således være omfattet af kreditaftalelovens præceptive forbrugerbeskyttelsesregler.

Dette ville betyde, at billeasingfirmaet ikke ville kunne gøre sin restfordring i henhold til kreditkøbekontrakten gældende overfor modparten, idet kreditaftalelovens præceptive forbrugerbeskyttelsesregler medfører, at en kreditor i et forbrugerkreditkøb som udgangspunkt må nøjes med at tage bilen bilen tilbage til fuld og endelig afgørelse af parternes mellemværende. Kun i særlige tilfælde vil kreditor kunne gøres et restfordring gældende overfor en forbruger.

Modparten gjorde således gældende, at kreditkøbekontrakten, efter hans opfattelse, var indgået med ham som privatperson, og at han primært havde brugt bilen privat, hvorfor købet skulle anses for et forbrugerkøb. Dette bestred vi på vegne af vores klient, blandt andet under henvisning til, at samtlige dokumenter i sagen formelt set var indgået med modpartens virksomhed, som ligeledes stod anført på det tinglyste ejendomsforbehold og som ejer og bruger på CRM.

Dommen

Retten fandt, at vi som sagsøger havde løftet bevisbyrden for, at der var tale om et ikke-forbrugerkøb. Modpartens anbringende om, at bilen overvejende var blevet brugt i privat øjemed, skulle således ikke tillægges nogen betydning i denne forbindelse.

Ligeledes fandt retten ikke, at fogedrettens opgørelse af kravet overfor køberen (kautionistens virksomhed) under en tidligere fogedsag, skulle tilsidesættes – ej heller i forhold til fogedrettens værdiansættelse af bilen i henhold til kreditaftalelovens § 47. At modparten således under retssagen havde fremlagt en salgsslutseddel med angivelse af et højere beløb, havde ifølge retten ikke nogen retlig relevans for værdiansættelsen.

Da kautionsforpligtelsen blev aktualiseret i forbindelse med køberens misligholdelse, fandt retten således også, at modparten som selvskyldnerkautionist hæftede for den fulde restfordring. Retten gav herved vores klient fuld medhold i kravet.

Vi er meget glade på vores klients vegne for retssagens udfald og ønsker denne stort tillykke.

Sagen blev ført af vores advokatfuldmægtig Kristina Karstensen.

Dato: 14.07.2021
Forfatter: Kristina Karstensen

     

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

 

    .