Bremer Advokater
cross

Handelsbetingelser

Forsikring

Alle advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Retshjælpsforsikring og fri proces

Når en af kontorets advokater påtager sig en opgave, undersøges det altid i hvilket omfang, der kan opnås forsikringsdækning eller fri proces.

God advokatskik

Samtlige advokater i Danmark skal overholde retsplejelovens regler om god advokatskik. Både klienter og eventuelle modparter kan klage til Advokatnævnet, som fører tilsyn med danske advokaters overholdelse af de advokatetiske regler, og som kan pålægge sanktioner, hvis vores rådgivning og adfærd måtte give anledning hertil.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som blandt andet rummer regler om tavshedspligt og interessekonflikter. Alle medarbejdere hos os er pålagt tavshedspligt, og derudover har vi sikkerhedsprocedurer for håndtering af alt fortroligt materiale.
Vi gennemgår alle nye sager en laver grundig undersøgelser for derved at undgå, at der kan være risiko for interessekonflikt. Vi evaluerer løbende vores procedurer med henblik på konstant forbedring.

På Advokatnævnets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk, findes der yderligere oplysninger om nævnets virke og de advokatetiske regler. Her kan man også læse mere om eksempelvis god advokatskik og klageadgang.

Regler mod hvidvaskning

Ifølge loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, er advokater i nogle sager forpligtet til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger.

Derudover er advokater forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I tilfælde af mistanke er advokater forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Ifølge loven om forebyggende foranstaltninger har vi samtidig udarbejdet interne regler, der netop omhandler klientlegitimation, indberetning, intern kontrol m.v.

Lovvalg og værneting

Vores advokaters ydelser, rådgivning og forretningsbetingelser er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

HAR DU BRUG FOR
JURIDISK BISTAND?

Du er altid meget velkommen til at kontakte os og få en professionel, men også personlig drøftelse af din sag. Det kan fx være, at du ønsker en indledende juridisk vurdering af sagen, eller har brug for helt konkrete svar. Uanset hvad, så vil vi altid gerne hjælpe.

VI ER MED DIG HELE
VEJEN.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte en sag. Du kan komme i kontakt med os pr. telefon eller digitalt, ved at udfylde formularen her på siden.

    .