Bremer Advokater
cross

Articles

Oprettelse af testamenter under COVID-19
Som følge af nedlukningen af den offentlige sektor har Danmarks Domstole fra den 11. marts iværksat et nødberedskab til kun at varetage de mest kritiske sagsområder. Nedlukningen medfører blandt andet, at der ikke afholdes notarforretninger, hvorfor det ikke er muligt at få påtegnet sit testamente af notaren som hidtil. Notartestamenter er imidlertid ikke den eneste …
Den nye boligaftale om BRL § 5, stk. 2 og dens betydning for andelsboligerne
D. 30. januar 2020 indgik regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet en ny boligaftale kaldet Initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger, som i fremtiden skal udmønte sig i et lovforslag. Med boligaftalen begrænses mulighederne for at foretage gennemgribende moderniseringer efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 2, hvilket kan få betydning for værdifastsættelsen …
Rekonstruktion
De gamle regler om betalingsstandsning og forhandling om tvangsakkord førte alt for sjældent til positivt et resultat for firmaerne eller for kreditorerne. Aktiverne smuldrede væk og det hele endte som regel i konkurs. Efter omkostninger var ingen eller næsten ingen dækning til kreditorer. En væsentlig årsag var nogle stive gamle regler der fokuserede på tung administration og …
OMROKERING AF MEDARBEJDER, SOM HAVDE VARSLET AFHOLDELSE AF FÆDREORLOV, VAR IKKE SAGLIGT BEGRUNDET.
En arbejdsgiver kunne ikke rokere en medarbejder tilbage på fuld tid til den stilling, som medarbejderen havde bestridt i en årrække og på omrokeringstidspunktet fortsat bestred med 3 dage om ugen. 11 dage forud for meddelelsen til medarbejderen om omrokeringen, havde medarbejderen varslet afholdelse af fædreorlov. Idet omrokeringen var at betragte som væsentlige ændringer til …
Værdifastsættelse af fast ejendom i dødsboer
Inden en ejendom udlægges som arv skal der tages stilling til hvilken værdi der skal lægges til grund. Der er flere muligheder alt efter hvilke hensyn der skal inddrages. Det gælder hvad enten der er tale om en ejerlejlighed, et hus, et sommerhus eller en erhvervsejendom. Udgangspunktet er, at alle aktiver skal værdiansættes til værdien …
Er du klar til skifte dit IVS selskab ud?
Fra den 15. april 2019 har det ikke været muligt at stifte nye iværksætterselskaber – de såkaldte IVS’er. Samtidig er minimumskravet til selskabskapitalen for anpartsselskaber nedsat til 40.000 kr. Den 13. april 2019 vedtog folketinget lovforslaget om afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS) og nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS). Loven indebærer først og fremmest afskaffelse af …
FORURENING FRA OLIETANKE
Med tiden er flere og flere villaejere gået bort fra olieopvarmning, og anvender i dag alternative varmekilder i form af blandt andet naturgas eller fjernvarme. Der findes dog fortsat olietanke på et stort antal ejendomme. Er du ejer af en ejendom, hvorpå der er en olietank, er det derfor vigtigt at du er opmærksom på …
Retsmægling i nabokonflikter
Nu har jeg efterhånden været igennem en hel del sager om nabostridigheder. Det være sig alt fra hegn, træer, skel, færdselsrettigheder og hvad man ellers kan blive uvenner med naboen om. I mange tilfælde er sagen allerede kørt af sporet, når jeg bliver involveret, hvilket kan gøre det svært at finde en mindelig løsning i …

We are with you
all the way.

Don’t hesitate to contact us, if you have questions or wish to discuss a case. You can get in touch with us, by phone or digitally by filling out the form here on the page.

    .