Bremer Advokater
cross

30-03-2020

Rekonstruktion

De gamle regler om betalingsstandsning og forhandling om tvangsakkord førte alt for sjældent til positivt et resultat for firmaerne eller for kreditorerne. Aktiverne smuldrede væk og det hele endte som regel i konkurs. Efter omkostninger var ingen eller næsten ingen dækning til kreditorer.

En væsentlig årsag var nogle stive gamle regler der fokuserede på tung administration og afvikling. Selv om både betalingsstandsning og akkord var ment som veje til at et firma kunne overleve en krise.

Nye regler om rekonstruktion er trådt i kraft 1. april 2011. Erfaringen er at de nye regler virker godt!

Rekonstruktion i praksis

De nye regler indeholder en række gode og smidige bestemmelser som en forretningskyndig rekonstruktør kan bruge til at få et kriseramt firma bragt på ret køl. Eksempler: Byrdefulde aftaler om finansiel leasing kan fjernes eller ændres. En lejeaftale som udlejer har ophævet på grund af lejerestance kan undertiden kræves ”genoplivet”. Aftaleparter må ikke kræve depositum eller anden sikkerhedsstillelse for at ville fortsætte et samarbejde, men skal blive ved med at levere på hidtidige vilkår. Kreditorer kan som udgangspunkt ikke sende firmaet i fogedretten.

Rekonstruktionen varetages af en rekonstruktør, der typisk er advokat og bliver udmeldt af skifteretten efter firmaets forslag. Rekonstruktøren er ”firmaets mand” og har kort sagt til opgave at gøre sit yderste for at den eller de bæredygtige dele af et firma overlever. Enten i form af virksomhedsoverdragelse, altså salg til trediemand, eller i form af en akkord hvor gælden barberes ned.

En vellykket rekonstruktion indebærer ofte at firmaets hovedmand også har en økonomisk fremtid. Til forskel fra ved konkurs.

Forudsætninger for vellykket rekonstruktion

  • ”Jo før, jo bedre”: Hvis der først er indgivet konkursbegæring og kassen er tom og medarbejderne på flugt, så vil det være spild af tid at søge at indlede rekonstruktion. Se døden i øjnene og tag konkursen som en mand! Alt for mange firmaer venter til det er for sent.
  • Der skal være penge i kassen til sikkerhed for rekonstruktørens og den regnskabskyndiges (en anden revisor) honorarer, samt til sikkerhedsstillelse overfor skifteretten. De penge sætter rekonstruktøren ind på sin spærrede klientkonto så det er sikkert at pengene kun kan bruges til rekonstruktion.
  • Firmaet skal have mindst én bæredygtig forretningsaktivitet. Det gør ikke noget at der er ”lig i lasten”, men der skal være en forretningsgren der kører fornuftigt og skaber cashflow, sådan så der er et forretningsmæssigt aktiv der kan sælgers eller bringes i god gænge ved akkord.
  • Rekonstruktøren skal kunne drive firmaet sammen med hovedmanden. Det nytter ikke noget at advokaten er knivskarp til dødsbobehandling hvis han ikke har erfaring med management, kontraktforhandlinger og erhvervsjura.
  • Kemien mellem firmaets daglige ledelse og rekonstruktøren skal være i orden. Gensidig tillid og respekt er nødvendig.

Rekonstruktion er særdeles arbejdskrævende. Tingene går hurtigt og tunge og vanskelige afgørende beslutninger træffes under pres.

Ingen vej tilbage – og dog

En rekonstruktion kan ikke tilbagekaldes. Enten gennemføres den med succes sådan at forstå at der sker et salg og/eller en tvangsakkord, eller også går firmaet konkurs.

Gældssanering for firmaets ejer kan dog ske efter nogle særlige og smidige regler, hvis rekonstruktion uanset årsagen ikke lykkes. Afviklingsperioden er kun 3 år i modsætning til normalt 5 år og der stilles, til forskel fra gældssanering i almindelighed, ikke krav om stabil indkomst i hele perioden.

Søg råd før det er for sent – jo før, jo større chance for succes!

Dato: 12.05.2019
Forfatter: Alexander May-Worre

17-10-2021

Hvad indebærer hjemfaldspligt ved køb af fast ejendom?
Ved køb af fast ejendom er det væsentligt at kende til, hvorvidt der påhviler ejendommen en hjemfaldsforpligtelse. En hjemfaldspligt – også kaldet tilbagekøbsret – giver nemlig kommunen ret til at tilbagekøbe ejendommen efter en årrække. Hjemfaldspligten kan derfor have vidtrækkende …

16-09-2022

When is it possible to acquire real estate in Denmark?
There is no need to worry about whether the buyer of real estate is actually capable of acquiring said real estate in Denmark in most transactions, since it is not a problem if the buyer has lived in Denmark their …

09-08-2022

Hvornår kan man købe fast ejendom i Danmark?
  I langt de fleste ejendomshandler er der ikke anledning til at bekymre sig om, hvorvidt man som køber rent faktisk kan erhverve fast ejendom i Danmark, idet dette ikke er et problem, hvis man har boet i Danmark hele …
     

We are with you
all the way.

Don’t hesitate to contact us, if you have questions or wish to discuss a case. You can get in touch with us, by phone or digitally by filling out the form here on the page.

 


    .